نقاشان آواره

نصیر مهرین

۴

ناجیه محمودی-طبیبی

ادامه

۵- بانو فتانه بکتاش عارفی

در این قسمت به معرفی یک تن از عزیزان حوزۀ نقاشی می پردازیم که مبتکر است و روزگار دیده. سخن صریح دارد و درد هایش را از ناهنجاری ها با وضاحت درمیان می گذارد

ادامه

You may also like...