کتاب افغانستان – کرونولوژی یک دولت ناکام – متلاشی -،

افغانستان – کرونولوژی یک دولت ناکام – متلاشی

Afghanistan – Chronik eines gescheiterten Staates –

پنجمین تألیف داکتر سید موسی صمیمی بزبان المانی است. این اثر درست پس از انتشار نخستین کتاب شان بزبان فارسی در عین موضوع یعنی « گفتمان بحران افغانستان»، اینک در ماه جنوری همین سال (۲۰۱۷) چاپ گردیده است. این اثر حاضر در حقیقت کرونولوژی اوضاع افغانستان را در چهار دهه اخیر ارزیابی میکند.

افغانستان به مثابه یک کشور پر گسست دست کم از چهار دهه به این سو در یک بحران بزرگ و ژرف سیاسی فرو رفته که نه تنها شالوده اجتماعی این کشور را خدشه دار ساخته است، بلکه ساختار سیاسیملی سرزمین هندو کش را نیز با خطرات بنیادی مواجه گردانیده است. این بحران سرنوشت ساز سیاسیاجتماعی در افغانستان هرگز فراورده ناملایمات و تصادفات سیاسی نبوده، بلکه پیامد تدابیر و کارکرد های مشخص کرسی نشینان جزم گرا تلقی میگردد.

البته، نظر به این که افغانستان در قلب آسیا موقعیت داشته و به مثابه خطه ای در چهار راه تمدن های بزرگ تاریخی از اهمیت ویژه استراتژیک برخوردار می باشد، این امر منجر به آن گردیده است تا این کشور دست خوش دیگرگونی های سیاسی در درازای تاریخ گردد.

نوسنده پس منظر این سیر تاریخی را در بخش نخست این اثر ارزیابی کرده و پس از آن به بررسی حکم روایی های نظام های اقتدار گرای تباری، جکومت دفتر سالاری حزب دموکراتیک خلق افغانستان، حکمرانی متلاشی رهبران جهادو »امارت اسلامیگروه التقاطی طالب می پردازد. ولی بخش عمده این اثر به تحلیل نظام دموکراسی پس از سال ۲۰۰۱ اختصاص داده شده است. در این جا با ارایه واقعات مشخص سیاسی که به شیوه گزارشات تهیه گردیده اند، بحران سیاسی افغانستان کالبد شکافی گردیده است. در بخش بعدی – سال های ۲۰۱۰ تا ۲۰۱۴ در پیوند با بروز قشر الیگارشی نو پاو پیاده کردن نظرات نو لیبرالیسمدر یک کشور پیرامونی، علل به بن بست کشاندن بحران افغانستان حلاجی میگردند. در بخش اخیر – ۲۰۱۴ تا ۲۰۱۶ – انتخابات ریاست جمهوری که در آن تقلب گسترده حکمفرما بود، موشکافی گردیده، نویسنده به این نظر میرسد: حکومت وحدت ملی متشکل از دو گروه غیر متجانس سیاسی توانایی آنر ندارد تا کشتی شکسته کشور را در دریای متلاطم سیاسی به ساحل نجات برساند.

این کتاب که دارای ۳۷۲ صفحه می باشد، در مطبعه Avra در برلین/ جمهوری اتحادی المان بچاپ رسیده و قیمت آن14,90 یورو می باشد. شما می توانید آنرا از Amazon ، بخش کتب تحت نام Said Musa Samimy بدست بیاورید، و یا مستقیم به این لینک مراجعه کنید:

Screen Shot 2017-02-05 at 22.27.47

https://www.amazon.de/Afghanistan-Chronik-eines-gescheiterten-Staates/dp/3946467245/ref=sr_1_1?s=books&ie=UTF8&qid=1485979675&sr=1-1&keywords=said+musa+samimy

You may also like...