سه اثر به کوشش عزیز آرینفر

 

– روسيه و افغانستان

سير تاريخی ريختيابی سيمای روسيه در افغانستان

پروفيسور داکتر ويکتور گريگوريويچ کارگون

دبير بخش مطالعات افغانستان دفتر مطالعات کشورهای خاور

نزديک و ميانه

پژوهشکده خاورشناسی پژوهشگاه علوم فدراسيون روسيه

گزارنده : عزيز آريانفر

 – ابر هاي آشفته و سياه بر فراز آسمان افغانستان

 پروفيسور دانيال کميسارف

صادق هدايتسوشيانسی که پس از مرگ به گيتی آمد

پژوهشگاه علوم فدراسيون روسيه

پژوهشکده خاورشناسی

پروفيسور د. س. کميسارف

گزارنده: عزیز آرینفر

You may also like...