تازه ها :

April – December 2018

پرخاشگری دینی

دکتر سید موسی صمیمی می سال ۲۰۱۸ – در گستره ای امپراتوری اعراب – نظر گذرای تاریخی بر فراز و نشیب امپراتوری عرب – از ظهور پیامبر اسلام تا جنبش “بهار عربی” – ۱. پیش گفتار: “امپراتوری معاصر” در تضاد با ساختار “دولت–ملت” ۲. اوج و زوال امپراتوری های ساسانی و بیزانس: دو امپراتوری مقتدر زمان ۳. زیرساخت مادی و ... بیشتر بخوانید »

بسیار لقبِ محروم نام

نصیرمهرین در بارۀ نخستین نامها ولقبهای زنان قسمت دوم شایان یادآوری میدانم که این مبحث (در بارۀ نخستین نامها ولقبهای زنان) با وجود عطف به موضوع کلی نامها ولقبهای زنان درافغانستان، حاوی بخشی است از زبان فارسی و یا هم آمیختگی سایر زبانها با آن. بحث جامع در این زمینه، مستلزم داشتن آگاهی بر همه اجزای فرهنگی– اجتماعی جامعه و ... بیشتر بخوانید »

بسیار لقبِ محــروم نام در بارۀ نامها و لقب های زنان

نصیرمهرین فهرست موضوعات تصویری از این نبشته کلید واژه ها 1 – زن 2- خانم 3- بانو 4- دختر 5- مادر نخستین نامها والقاب الف: در منابع اسطوره یی و باستانی نام ها در چند منبع: 1-کتاب سمک عیار 2-شاهنامۀ فردوسی 3-ویس و رامین ب: پس از نفوذ اعراب مسلمان ج: حاصل در هم آمیزی های فرهنگی پیرامون لقب بیگم ... بیشتر بخوانید »