تازه ها :

نصیر مهرین

درحاشیۀ “چگونگی قسمتی از وقایع ارگ”

نصیرمهرین “چگونگی قسمتی از وقایع ارگ“، نوشتۀ محترم داؤود ملکیار هنگام جمع آوری معلومات پیرامون قتلها واعدامهای سیاسی برای قسمت دوم که تا اکنون انتشار نیافته است، بخشی را به رویدادهای خونبار پس از کودتای هفتم ثور سال 1357 درنظر گرفتم. اما آنچه در سرآغاز آن دوره در نظر می آمد، معطوف به اعدام های است که از صبح هفتم ... بیشتر بخوانید »

این “دموکراسی . . .؟”

نصیرمهرین در اکتبر 2005 ، نبشته یی را با عنوان پرسش آمیز” این دموکراسی ره به کجا می برد؟” انتشار دادم. با آنکه چهارسال از عمر حضور قوای خارجی در افغانستان و فرستادن اقای حامد کرزی سپری شده بود، ظرفیت و کیفیت حکومت ونهادهای مختلف دولتی نیز در تقابل با دموکراسی و نیازهای اساسی مردم وضاحت داشت وبرای من تردیدی ... بیشتر بخوانید »

بسیار لقبِ محروم نام

نصیرمهرین در بارۀ نخستین نامها ولقبهای زنان قسمت دوم شایان یادآوری میدانم که این مبحث (در بارۀ نخستین نامها ولقبهای زنان) با وجود عطف به موضوع کلی نامها ولقبهای زنان درافغانستان، حاوی بخشی است از زبان فارسی و یا هم آمیختگی سایر زبانها با آن. بحث جامع در این زمینه، مستلزم داشتن آگاهی بر همه اجزای فرهنگی– اجتماعی جامعه و ... بیشتر بخوانید »

بسیار لقبِ محــروم نام در بارۀ نامها و لقب های زنان

نصیرمهرین فهرست موضوعات تصویری از این نبشته کلید واژه ها 1 – زن 2- خانم 3- بانو 4- دختر 5- مادر نخستین نامها والقاب الف: در منابع اسطوره یی و باستانی نام ها در چند منبع: 1-کتاب سمک عیار 2-شاهنامۀ فردوسی 3-ویس و رامین ب: پس از نفوذ اعراب مسلمان ج: حاصل در هم آمیزی های فرهنگی پیرامون لقب بیگم ... بیشتر بخوانید »

قره باغ غزنی را طرف توجــه قرار بدهیم

نصیرمهرین بیدادی را که تا حال، نبود امنیت و عاملان آن ایجاد کرده است، آنگاه بیشتر ومتبارزتر طرف توجه قرارگرفته است که گلوهای بریده شده اند، سینه های دریده و جمعی گروگان. این بیداد لگام گسیخته که طی سالیان متمادی قربانی می گیرد و خواب را از چشمان مردم ربوده ، در کمند نیامده است. زیرا آنانی که امنیت را ... بیشتر بخوانید »

استراتیژی پاکستان در افغانستان، موفق است

نصیرمهرین چندی پیش دونالد ترومپ و پسانتر تنی چند از همکاران او، پاکستان را هدف سرزنش آمیز قرار دادند که درمبارزه با تروریسم به عهد خویش وفا نمیکند، اما پول هنگفتی را از ایالات متحدۀ امریکا به دست می آورد. مقامات پاکستانی واکنش سریع ولی خود دارانه نشان دادند. زیرا این شم سیاسی وارزیابی از ترومپ را دارند که بنابرسرشت ... بیشتر بخوانید »

بازهم در بارۀ گ. حکمتیار و رهایی زندانیان

نصیرمهرین قرینه های موجود، حاکی از آن است که شبکه های همسو با رهبردهای ویرانگر وآسیب زا در افغانستان، پای گ.حکمتیار را با موفقیت در پله های زینه یی از تبارز سیاسی و کارکرد قومی– نظامی نهاده اند. اهداف این برنامه نشان میدهد که حکمتیار نقش تبهکارانه تری را درمقایسه با پیشینه ها در چشم انداز میگذارد. در فراهم آوری ... بیشتر بخوانید »

خود سانسوری، میتواند خود فریبی باشد

نصیرمهرین 1 – نیاز به پایان دهی اعمال تبعیض آمیز اگر کسانی در پی شناخت افغانستان باشند، بهتر است افغانستان را از روی واقعیت های آن بشناسند. واقعیت های اجتماعی، فرهنگی، سطح رشد در زمینه های مختف در زمانۀ حاضر، عوامل شکل دهندۀ سیمای کنونی و یا در واقع رویکرد تاریخ شناسانه داشته باشند. این یادآوری ها مستلزم چنان شناختی است ... بیشتر بخوانید »

خاطرات هنری

      استاد محمد حسین آرمان درگفت وشنید با نصیرمهرین چاپ نخست: جنوری ۲۰۱۷ بیشتر بخوانید »

آقای اشرف غنی، “انتقام”؟ نــــه!

نصیرمهرین (در حاشیۀ فاجعۀ نسل کشی در میرزا اولنگ) انسانکشی در افغانستان، چند موضع را به نمایش میگذارد. تروریست های باورمند در پرتو باورها و تلقین های برخاسته از گونۀ قرائت از اسلام، تربیۀ غلط فکری رهبران تروریست و بهره برداری های حامیان ایشان، تصور میکنند، که خود مسلمان استند و دیگران کافر. پس با کشتن کفار، جنت میروند و ... بیشتر بخوانید »