تازه ها :
– در گستره ای امپراتوری اعراب –

– در گستره ای امپراتوری اعراب –

نظر گذرا به تاریخِ فراز و فرود امپراتوری عرب

از ظهور پیامبر اسلام تا جنبش بهار عربی” –

دکتر سید موسی صمیمی

Political Economy

promoting dialogue and discourse

samimy@aol.com

می سال ۲۰۱۸