تازه ها :

بایگانی/آرشیو برچسب ها : کاستی ها و پی آمد های حکومت وحدت ملی

کاستی ها و پی آمد های حکومت وحدت ملی

تابستان سال ۲۰۱۶ – التزامات اقتصادی و نیازمندی های استراتیژی– ۱. پیش گفتار: نهایی شدن نتایج انتخابات چالش زای ریاست جمهوری/ ۳ ۲. انتخابات ریاست جمهوری در بند “بافت تباری“: نظر گذرای تاریخی/ ۵ ۳. چگونگی انتخابات سوم ریاست جمهوری: آشوب بر انگیز و پرسش زا/ ۲۶ ۴. ساختار “حکومت وحدت ملی” استوار بر “توافق نامه ی سیاسی“/ ۵۲ ۵. ... بیشتر بخوانید »

کاستی ها و پی آمد های حکومت وحدت ملی

دکتر سید موسی صمیمی بخش دوازدهم تابستان سال ۲۰۱۶ – التزامات اقتصادی و نیازمندی های استراتژی– ۱. پیش گفتار: نهایی شدن نتایج انتخابات چالش زای ریاست جمهوری/ ۳ ۲. انتخابات ریاست جمهوری در بند “بافت تباری“: نظر گذرای تاریخی/ ۵ ۳. چگونگی انتخابات سوم ریاست جمهوری: آشوب بر انگیز و پرسش زا/ ۲۶ ۴. ساختار “حکومت وحدت ملی” استوار بر ... بیشتر بخوانید »

کاستی ها و پی آمد های حکومت وحدت ملی

دکتر سید موسی صمیمی قسمت یازدهم تابستان سال ۲۰۱۶ – التزامات اقتصادی و نیازمندی های استراتیژی– ۱. پیش گفتار: نهایی شدن نتایج انتخابات چالش زای ریاست جمهوری/ ۳ ۲. انتخابات ریاست جمهوری در بند “بافت تباری“: نظر گذرای تاریخی/ ۵ ۳. چگونگی انتخابات سوم ریاست جمهوری: آشوب بر انگیز و پرسش زا/ ۲۶ ۴. ساختار “حکومت وحدت ملی” استوار بر ... بیشتر بخوانید »

کاستی ها و پی آمد های حکومت وحدت ملی

تابستان سال ۲۰۱۶ بخش دهم – التزامات اقتصادی و نیازمندی های استراتیژی– ۱. پیش گفتار: نهایی شدن نتایج انتخابات چالش زای ریاست جمهوری/ ۳ ۲. انتخابات ریاست جمهوری در بند “بافت تباری“: نظر گذرای تاریخی/ ۵ ۳. چگونگی انتخابات سوم ریاست جمهوری: آشوب بر انگیز و پرسش زا/ ۲۶ ۴. ساختار “حکومت وحدت ملی” استوار بر “توافق نامهٔ سیاسی“/ ۵۲ ... بیشتر بخوانید »

کاستی ها و پی آمد های حکومت وحدت ملی

داکتر موسی صمیمی تابستان سال ۲۰۱۶ بخش نهم – التزامات اقتصادی و نیازمندی های استراتیژی– ۱. پیش گفتار: نهایی شدن نتایج انتخابات چالش زای ریاست جمهوری/ ۳ ۲. انتخابات ریاست جمهوری در بند “بافت تباری“: نظر گذرای تاریخی/ ۵ ۳. چگونگی انتخابات سوم ریاست جمهوری: آشوب بر انگیز و پرسش زا/ ۲۶ ۴. ساختار “حکومت وحدت ملی” استوار بر “توافق ... بیشتر بخوانید »

کاستی ها و پی آمد های حکومت وحدت ملی

داکتر موسی صمیمی تابستان ۲۰۱۶ بخش هشتم – التزامات اقتصادی و نیازمندی های استراتیژی– ۱. پیش گفتار: نهایی شدن نتایج انتخابات چالش زای ریاست جمهوری/ ۳ ۲. انتخابات ریاست جمهوری در بند “بافت تباری“: نظر گذرای تاریخی/ ۵ ۳. چگونگی انتخابات سوم ریاست جمهوری: آشوب بر انگیز و پرسش زا/ ۲۶ ۴. ساختار “حکومت وحدت ملی” استوار بر “توافق نامهء ... بیشتر بخوانید »

کاستی ها و پی آمد های حکومت وحدت ملی

داکتر موسی صمیمی بخش هفتم تابستان سال ۲۰۱۶ – التزامات اقتصادی و نیازمندی های استراتیژی– ۱. پیش گفتار: نهایی شدن نتایج انتخابات چالش زای ریاست جمهوری/ ۳ ۲. انتخابات ریاست جمهوری در بند “بافت تباری“: نظر گذرای تاریخی/ ۵ ۳. چگونگی انتخابات سوم ریاست جمهوری: آشوب بر انگیز و پرسش زا/ ۲۶ ۴. ساختار “حکومت وحدت ملی” استوار بر “توافق ... بیشتر بخوانید »

کاستی ها و پی آمد های حکومت وحدت ملی

داکتر موسی صمیمی قسمت ششم تابستان سال ۲۰۱۶ – التزامات اقتصادی و نیازمندی های استراتژی– ۱. پیش گفتار: نهایی شدن نتایج انتخابات چالش زای ریاست جمهوری/ ۳ ۲. انتخابات ریاست جمهوری در بند “بافت تباری“: نظر گذرای تاریخی/ ۵ ۳. چگونگی انتخابات سوم ریاست جمهوری: آشوب بر انگیز و پرسش زا/ ۲۶ ۴. ساختار “حکومت وحدت ملی” استوار بر “توافق ... بیشتر بخوانید »

کاستی ها و پی آمد های حکومت وحدت ملی

داکتر موسی صمیمی تابستان سال ۲۰۱۶ قسمت پنجم یادداشت «فراسو»: حکومت وحدت ملی که الی دوسال نتوانست کابینهٔ مکمل پذیرفته شدهٔ خود را به کار گمارد، با چه ترکیب و ساختار و چگونه شکل گرفت، در این نبشته می خوانیم.   – التزامات اقتصادی و نیازمندی های استراتیژی- ۱. پیش گفتار: نهایی شدن نتایج انتخابات چالش زای ریاست جمهوری/ ۳ ۲. ... بیشتر بخوانید »

کاستی ها و پی آمد های حکومت وحدت ملی

یادداشت ناشر: انتخابات و حکومت وحدت ملی افغانستان با وجود گذشت حدود دو سال، هنوز  مسئلهٔ مورد بحث رسانه ها و مردم افغانستان است. پژوهش ارزشمند و همه جانبهٔ داکتر موسی صمیمی، پرده از لایه های ناشناختهٔ این حوادث و گوشه یی از تاریخ معاصر افغانستان برمیدارد و خرسندم که زمینهٔ نشر آن در «فراسو» میسر شده است. (منیژه نادری) تابستان سال ... بیشتر بخوانید »