یادی از یک دانشمند گمنام کشور، استاد عبدالستار ولی