پروفیسور عبدالاحمد جاوید، دانشمند خودآگاه و پاسدار پیشتاز فرهنگ