تازه ها :

ثنا نیکپی

مرزبندی ساحه فعالیت فرمان رییس جمهور، قوانین و قانون اساسی

ثنا نیکپی داکتر حقوق و علوم سیاسی ۱۵ دسمبر ۲۰۱۶، تورنتو، کانادا بحث نهم قانون اساسی قوانین نظر به اینکه کدام ساحه مناسبات اجتماعی را تنظیم می کند، از بالا به پائین به قانون اساسی، قوانین (قوانین شعبوی) و زیر قانون ها تقسیم شده می توانند که قوانین عادی تابع نورم و اصول قانون اساسی و زیرقانون تابع قوانین و ... بیشتر بخوانید »

عوامل بحران همه گیر، ضرورت تغییرات در امریکا و ظهور دونالد ترامپ

ثنا نیکپی پانزدهم نومبر 2016 تورنتو، کانادا Factors of pandemic crisis, need for change in America and the rise of Donald Trump Факторы пандемия кризиса, необходимость перемен в Америке и появление Дональда Трампа از بحث های تیوریکی ظهور ریالیزم نو ، ریالیزم نامتعارف و تهاجمی جورج دبلیو بوش و ریالیزم محتاطانه اوباما که بحث های بلند و دراز اند میگذریم. ... بیشتر بخوانید »

هفت مورد تخلف قانون اساسی در “توافقنامه صلح دولت افغانستان و حزب اسلامی گلبدین حکمتیار”

و اهداف ضد منافع ملی در متن و محتوای این توافقنامه ثنا نیکپی داکتر حقوق و علوم سیاسی ۵ اکتوبر ۲۰۱۶، تورنتو، کانادا   بحث هشتم قانون اساسی به ادامة بحث قانون اساسی، بحث هشتم را به مسئله بسیار حساس و مبرم مربوط به زندگی سیاسی افغانستان اختصاص میدهم. مساله ای که مرحله جدید بنیادگرایی، تبعیض، ستم ملی، ستبداد دینی ... بیشتر بخوانید »

تغییر و تعدیل قانون اساسی

ثنا نیکپی داکتر حقوق و علوم سیاسی ۲۵ سپتمبر ۲۰۱۶، تورنتو، کانادا بحث هفتم در ماده یکصد و چهل و نهم قانون اساسی آمده است که : ” تعدیل حقوق اساسی اتباع صرف به منظور بهبود حقوق آنان مجاز می باشد.” این اصل در قانون اساسی خط روشن را برای بازنگری، تغییر و تعدیل قانون اساسی افغانستان تعیین کرده است ... بیشتر بخوانید »

“شعور حقوقی” و “کلتور حقوقی” در ساحه حقوق اساسی

ثنا نیکپی داکتر حقوق و علوم سیاسی ۱۸ اگست ۲۰۱۶، تورنتو، کانادا بحث ششم قانون اساسی شعور حقوقی به شکل جامع آن عبارت از سیستمی داشتن باورها، ایده ها، نظریه ها، احساسات، نگرش ها، ارزشها، رفتارها توسط شهروندان در مورد زندگی حقوقی جامعه می باشد . در همه اقدامات حقوقی افرادی شامل می گردد که معلومات و دانش خود در باره ... بیشتر بخوانید »

بحث پنجم قانون اساسی

ثنا نیکپی داکتر حقوق و علوم سیاسی اول اگست ۲۰۱۶، تورنتو، کانادا تناقض در قانون اساسی افغانستان در جوار خلای حقوقی، بزرگترین نقص قانون اساسی ۲۰۰۴ افغانستان، موجودیت تناقضات جدی حقوقی ، نقص های شکلی و متنی، عدم پیوست منطقی در متن قانون، موجودیت نورم های ضد و نقیض آن میباشد. در این قانون نورم با نورم، مواد با مواد، ... بیشتر بخوانید »

تخلف از قانون اساسی افغانستان

ثنا نیکپی داکتر حقوق و علوم سیاسی ۱۵ جولای ۲۰۱۶، تورنتو، کانادا بحث چهارم قانون اساسی تخلف از نورم قانون اساسی عبارت از عمل خلاف اجرا کننده حقوق اساسی است که نورم نافذ قانون اساسی را تخلف کرده باشد. تخلفی که محدود به بخش های جزایی، مدنی، اداری نبوده و مربوط به مسئولیت حقوق اساسی باشد. باید دانست که مسئولیت ... بیشتر بخوانید »