استفادۀ معقول و دوامدار از منابع آب و انرژی آبی افغانستان

داکتر حنان روستایی

المان، 92 می 9026

1 طرح مسأله : –

آب آن مادۀ حیاتی و منبع انرژیست که اساس و زیربناى حیات، صنعت و ترقى را در یك كشور تشكیل مى دهد.

ضرورت به آب در افغانستان روز به روز بیشتر می گردد، زیرا از یک جانب نفوس مملکت به سرعت زیاد می شود و

از جانب دگر منابع آب همزمان به شدت کاهش می یابند. گذشته از تسریع ازدیاد نفوس ضرورت به آب به خاطر توسعۀ

زراعت و صنعت که به آب فراوان و انرژی نیازمند اند، بالا میرود و از جانب دگر کوشش خواهد شد که زمین های

بیشتری تحت زراعت آورده شوند که طبعا مصرف آب را بیشتر می سازد. بلند رفتن درجه حرارت هوای زمین كه

كشور هاى پیشرفته صنعتى در تزاید آن رول عمده و اساسی دارند، باعث آب خیزى و توفان هاى مدهش شده و

خشكسالى هاى متوالی را بار آورده كه بخصوص در افغانستان از عواقب سوء آن 1 در ولایات زابل، قندهار، هلمند،

نیمروز، فراه، هرات، بادغیس، فاریاب، جوزجان، شبرغان، بلخ ، کندز و بغلان میلیون ها هكتار زمین زراعتى به

دشت تبدیل شده و دامنه و وسعت آن در حال افزایش است (ادامه…)

You may also like...