تازه ها :

آخرین مطالب

ناقص العقل؟

ناقص العقل؟

(شرم ناتوانی …)

(شرم ناتوانی …)

A blast in Dubai hotel, Kabul

A blast in Dubai hotel, Kabul

War casualties or genocide

War casualties or genocide

Child used in suicide attack

Child used in suicide attack

Peace talks with the Taliban

Peace talks with the Taliban

توقف تاریخ

توقف تاریخ

پرخاشگری دینی

پرخاشگری دینی

پرخاشگری دینی

پرخاشگری دینی

پرخاشگری دینی

پرخاشگری دینی

پرخاشگری دینی

پرخاشگری دینی

پرخاشگری دینی

پرخاشگری دینی

پرخاشگری دینی

پرخاشگری دینی

پرخاشگری دینی

پرخاشگری دینی

پرخاشگری دینی

پرخاشگری دینی

پرخاشگری دینی

پرخاشگری دینی

پرخاشگری دینی

پرخاشگری دینی

 • گزینه هایی از زنده یاد عفیف باختری
 • ای دیر به دست آمده بس زود برفتی
 • پیوند تروریست پروری حکومت افغانستان
 • روزهای دشوار انجمن نویسنده گان افغانستان
 • پل لرزانک
 • جلال نورانی، دیگر طنز نمی نویسد!
 • دونالد ترمپ در بند تضاد ساختاری
 • چهارشنبه سوری و پیشینۀ آن در افغانستان
 • نوروز باستان
 • برگها نفس نمیکشند
 • رفته ها بر نمیگردند
 • صدایی از خاکستر
 • گویندۀ ستاگ لب از سخن فروبست!
 • کتاب افغانستان – کرونولوژی یک دولت ناکام – متلاشی -،
 • محمود طرزی و جایگاه او در شعر مشروطیت
 • شورای همکاری خلیج در پرتو انفجار در قندهار
Attack on Roshnayee Movement

Attack on Roshnayee Movement

پای رفیق عدالت

پای رفیق عدالت

دلسردی

دلسردی

چشمهای سیاه بهار

چشمهای سیاه بهار

خاتون

خاتون

تاریخ طب نظامی

تاریخ طب نظامی

بیدروغ با خودم …

بیدروغ با خودم …

محمود درویش

محمود درویش

ما و آزادی

ما و آزادی

شعر پای‌داری

شعر پای‌داری

محمد اسماعیل ملزم

محمد اسماعیل ملزم

ترانه شوم

ترانه شوم

بازیچه های کُوکی

بازیچه های کُوکی

زبان مذکر

زبان مذکر

حمیده میرزاد

حمیده میرزاد

سادیسم در مردان

سادیسم در مردان

سه سروده از سه شاعر

سه سروده از سه شاعر