تازه ها :

آخرین مطالب

Child used in suicide attack

Child used in suicide attack

Peace talks with the Taliban

Peace talks with the Taliban

برای غزنی

برای غزنی

توقف تاریخ

توقف تاریخ

پرخاشگری دینی

پرخاشگری دینی

پرخاشگری دینی

پرخاشگری دینی

پرخاشگری دینی

پرخاشگری دینی

پرخاشگری دینی

پرخاشگری دینی

پرخاشگری دینی

پرخاشگری دینی

پرخاشگری دینی

پرخاشگری دینی

پرخاشگری دینی

پرخاشگری دینی

پرخاشگری دینی

پرخاشگری دینی

پرخاشگری دینی

پرخاشگری دینی

پرخاشگری دینی

پرخاشگری دینی

 • گزینه هایی از زنده یاد عفیف باختری
 • ای دیر به دست آمده بس زود برفتی
 • پیوند تروریست پروری حکومت افغانستان
 • روزهای دشوار انجمن نویسنده گان افغانستان
 • پل لرزانک
 • جلال نورانی، دیگر طنز نمی نویسد!
 • دونالد ترمپ در بند تضاد ساختاری
 • چهارشنبه سوری و پیشینۀ آن در افغانستان
 • نوروز باستان
 • برگها نفس نمیکشند
 • رفته ها بر نمیگردند
 • صدایی از خاکستر
 • گویندۀ ستاگ لب از سخن فروبست!
 • کتاب افغانستان – کرونولوژی یک دولت ناکام – متلاشی -،
 • محمود طرزی و جایگاه او در شعر مشروطیت
 • شورای همکاری خلیج در پرتو انفجار در قندهار
پای رفیق عدالت

پای رفیق عدالت

دلسردی

دلسردی

چشمهای سیاه بهار

چشمهای سیاه بهار

خاتون

خاتون

تاریخ طب نظامی

تاریخ طب نظامی

بیدروغ با خودم …

بیدروغ با خودم …

محمود درویش

محمود درویش

ما و آزادی

ما و آزادی

شعر پای‌داری

شعر پای‌داری

محمد اسماعیل ملزم

محمد اسماعیل ملزم

ترانه شوم

ترانه شوم

بازیچه های کُوکی

بازیچه های کُوکی

زبان مذکر

زبان مذکر

حمیده میرزاد

حمیده میرزاد

سادیسم در مردان

سادیسم در مردان

سه سروده از سه شاعر

سه سروده از سه شاعر